Bản chất của sản xuất tinh gọn thật ra chỉ là một nguyên lý đơn giản: loại bỏ nhiều nhất có thể các lãng phí trong quá trình sản xuất, và bất cứ điều gì không tạo ra giá trị cho khách hàng đều được xem là lãng phí.

 

Triết lý sản xuất tinh gọn được biết đến nhờ Taiichi Ohno – cha đẻ của hệ thống sản xuất Toyota (Toyota Production System – TPS). Ban đầu, ông xác định có 07 loại lãng phí cơ bản. Sau này, một loại lãng phí mới được thêm vào và từ đó, ta có 08 loại lãng phí như hiện nay:

  1. Sản xuất dư thừa
  2. Chờ đợi
  3. Tồn kho
  4. Vận chuyển
  5. Quy trình không cần thiết
  6. Động tác thừa
  7. Hàng lỗi
  8. Nguồn lực

 

Nguồn: VSCI tổng hợp từ Supply Chain 247